Nieuws

Grasgroeivoorspelling vraagt om meer toetsing

Gepubliceerd op
18 september 2017

Vanuit Amazing Grazing en Precisielandbouw 2.0 is een veldproef van start gegaan om grasgroeivoorspelling te toetsen. Uit de eerste analyse van de resultaten op Vredepeel blijkt dat de voorspelling in 2017 minder goed is dan in 2016. Het relatief droge voorjaar beïnvloedde niet alleen de beschikbaarheid van bodemvocht, maar ook dat van stikstof. De interactie van deze groeifactoren is nog moeilijk modelmatig te vatten en is mogelijk een verklaring voor de gevonden afwijkingen.

Een week vooruit grasgroei voorspellen zou enorm helpen om het graslandgebruik beter te plannen. Vooral bij weiden is het gewenst om dagelijks zicht te hebben op de beschikbare hoeveelheid gras zodat je als veehouder weet waar je met de koeien naar toe kan. Om grip te krijgen op gras ontbreekt het vooralsnog aan een goede voorspelling van opbrengst en kwaliteit. Daarmee kan bij weiden de voerbehoefte van de veestapel en het aanbod in het land beter op elkaar afgestemd worden. Dit zorgt voor minder verliezen en een betere benutting en daarmee een hoger financieel rendement. Grasgroeivoorspelling is binnen Amazing Grazing één van de 6 bouwstenen waarbinnen kennis rondom beweiding wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. 

Toetsing groeivoorspelling

In een veldproef op de proefbedrijven Dairy Campus, Vredepeel en KTC Zegveld (respectievelijk klei, zand en veengrond) is de voorspelling van grasgroei vergeleken met maaiopbrengsten bij drie stikstofbemestingsniveaus en op meerdere tijdstippen binnen een snede. De groeivoorspelling is gebaseerd op alle groeiverloopproeven die de afgelopen decennia in Nederland zijn uitgevoerd. Stikstof, temperatuur en bodemvocht zijn in het model de bepalende groeifactoren. Bodemvocht wordt berekend op basis van actuele weerdata en bodemkenmerken.
  
Voor 2017 zijn de resultaten van proefbedrijf Vredepeel tot nu toe geanalyseerd. In Figuur 1 en 2 staan respectievelijk de resultaten van 2016 en 2017 voor alle individuele sneden gemiddeld per behandeling.

Figuur1: Voorlopige resultaten groeivoorspelling individuele sneden Vredepeel 2016
Figuur1: Voorlopige resultaten groeivoorspelling individuele sneden Vredepeel 2016
Figuur 2. Voorlopige resultaten groeivoorspelling individuele sneden Vredepeel 2017
Figuur 2. Voorlopige resultaten groeivoorspelling individuele sneden Vredepeel 2017

Figuur 3. Voorlopige groeivoorspelling jaaropbrengsten Vredepeel 2016 en 2017.
Figuur 3. Voorlopige groeivoorspelling jaaropbrengsten Vredepeel 2016 en 2017.

Door de relatief droge en warme omstandigheden is mogelijk meer stikstof ter beschikking gekomen dan volgens het model werd aangenomen. De beschikbaarheid van stikstof door mineralisatie wordt namelijk op een relatief eenvoudig manier benaderd. Het streven is om de wisselwerking tussen vocht en beschikbare stikstof in het model te verbeteren. Bekeken moet worden of daarmee de groeivoorspelling verbetert.

Doorkijk naar de toekomst

Deze berekeningen zullen in de toekomst in principe voor alle graspercelen in Nederland uitgevoerd kunnen worden. De basis voor dit instrumentarium is in het onderzoek al in gebruik en op basis hiervan worden groeivoorspellingen geleverd aan Veeteelt (zie de Versgrasupdate op http://veeteelt.nl/voeding/gras). In de komende jaren is er aandacht voor de implementatie van groeivoorspelling in de praktijk.