Nieuws

Simulatie hergroei na weiden

Gepubliceerd op
24 augustus 2018

Binnen Amazing Grazing voorspellen we modelmatig de grasgroei aan de hand van de beschikbare stikstof en de vochttoestand van de bodem. Tot nu toe gebeurde dit onder maaiomstandigheden. Maar hoe verloopt de hergroei onder beweidingsomstandigheden? Binnen de bouwsteen ‘Grasgroei’ is daarom in een maaiproef op Dairy Campus de hergroei vanuit weideresten gesimuleerd. De voorzichtige conclusie luidt dat een hogere stoppel inderdaad leidt tot een hogere grasopbrengst.

Na weiden blijft vaak een weiderest achter in de vorm van bossen en ongelijk afgegraasd land. De hergroei van een vervolgsnede verloopt daarom anders dan na een egale maaisnede. Om een beeld te krijgen van hergroei na beweiding heeft Nico Staal, student aan Van Hall Larenstein, een maaiproef uitgevoerd op Dairy Campus. Om ongelijk afgegraasd grasland te simuleren is gemaaid bij verschillende stoppellengtes. Daarmee onderzocht hij of een verschil in stoppellengte invloed heeft op de grasgroei.

Drie sneden

De maaiproef is uitgevoerd onder een normaal bemeste situatie (80 kg N/ha), maar ook bij een onbemeste toestand, om te zien of er een interactie bestaat tussen stikstofaanbod en stoppellengte. De proef is uitgevoerd voor drie sneden; steeds in een combinatie van twee opeenvolgende sneden (snede 1+2, snede 2+3 en snede 3+4). De foto geeft een indruk van de mozaïek van maaiveldjes op het grote proefveld.

Vier stoppellengtes

Het verschil in stoppellengte is gesimuleerd, door op vijf hoogtes te maaien, te weten 5 cm (de standaard), 8 cm, 11 cm en 15 cm. Deze proefveldjes zijn vergeleken met een controle die niet gemaaid werd. De proefveldjes werden gemaaid op het moment dat op het controleveldje het niveau van een weidesnede was bereikt (grashoogte van ongeveer 18 cm). De daaropvolgende snede is vervolgens gemaaid op het moment dat het gras op het proefveldje met de laagste stoppellengte (5 cm) opnieuw het niveau van een weidesnede had bereikt.

‘Gras groeit uit gras’

20180824 figuur.jpg

In theorie zal de totale opbrengst van de niet gemaaide controle het hoogste zijn en zal het gras dat tussentijds op 5 cm gemaaid is de laagste opbrengst hebben. Hoewel de resultaten nog niet statistisch geanalyseerd zijn, lijkt het erop dat een langere stoppellengte inderdaad leidt tot een verhoogde opbrengst. Dit wordt geïllustreerd met de totale drogestofopbrengst van de sneden 1 + 2 in de figuur.

Aanpassen grasgroeimodel 2019

De resultaten van de simulatieproef worden voor het groeiseizoen van 2019 verwerkt in het huidige grasgroeimodel. Door rekening te gaan houden met een variatie in graslengte bij hergroei zal het grasgroeimodel de grasgroei onder beweidingsomstandigheden dus beter voorspellen dan nu het geval is.