Nieuws

Beweiden is een vak

Gepubliceerd op
24 februari 2020

Amazing Grazing heeft nieuwe kennis over beweiding opgeleverd en concepten ontworpen voor de wekelijkse grasgroeivoorspelling en het dagelijks bijhouden van de opname van vers gras in de wei. Daarmee stimuleert het project de toepassing en ontwikkeling van beweiden in Nederland, als onderdeel van modern vakmanschap, nu en in de toekomst.

In Amazing Grazing stond het ‘wat en hoe’ van beweiden centraal. Basiselementen hierbij zijn:

  1. nieuwe kennis over gras en graslandmanagement,
  2. nieuwe technologieën rondom beweiding en gras en
  3. modern beweidingsvakmanschap van de melkveehouder.

De focus lag op het zoeken en onderbouwen van oplossingen, bijvoorbeeld voor grote koppels koeien op melkveebedrijven met een kleine kavel bij het bedrijf. Hiermee heeft Amazing Grazing bijgedragen aan het stimuleren van weidegang in Nederland en vergelijkbare intensieve zuivelregio's in Europa en de rest van de wereld.

Veldproeven

Drie jaar beweidingsonderzoek op Dairy Campus en KTC Zegveld heeft laten zien dat ook bij een hoge veebezetting van 7,5 melkkoe per hectare beweidbare huiskavel beweiding goed mogelijk is en dat een melkveehouder daarbij kan kiezen voor een beweidingssysteem dat bij hem past.

In de melkveehouderij wordt gewoonlijk minder dan 50% van de totale grasproductie door de koeien in de wei opgegeten. In de veldproeven van Amazing Grazing is een percentage van 70% gehaald. Direct in het voorjaar starten met weiden is daarbij wel een voorwaarde.

Pilots grasopname en grasgroeivoorspelling

Op basis van de resultaten uit beweidingsproeven zijn twee pilots opgezet om te toetsen of het mogelijk is om data en systemen te koppelen om 1) op dagbasis de grasopname per koppel koeien te kunnen tonen en 2) wekelijks de grasgroei te kunnen voorspellen. De pilot over grasopname leverde een werkend prototype op. Doorontwikkeling van het concept Grasgroeivoorspelling wordt voortgezet in een project dat linkt aan precisielandbouw. Beide concepten zijn als perspectiefvol beoordeeld door de praktijk.

Nieuwe kennis over beweiding

De resultaten van het beweidingsonderzoek in de afgelopen vier jaar zijn verwerkt in een e-boek met de titel ‘Bouwstenen Beweiding’. In Amazing Grazing is gewerkt met zes bouwstenen: grasvoorraad, grasgroei, grasopname, koegedrag, bodem en bijvoeding. In elke bouwsteen ontwikkelden de onderzoekers de best mogelijke kennis over beweiding.

Financiering e-boek

De opzet van het e-boek 'Bouwstenen Beweiding' is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van een KennisOnline Kennis op Maat project. De inhoud komt voort uit het project Amazing Grazing.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan