Project

Navigator 2.0 - Integrale managementtool melkveehouderij jaarrond

In dit project wordt het prototype van de Navigator doorontwikkeld en uitgebreid tot een praktisch, gebruiksvriendelijk, laagdrempelig en functioneel instrument. Daarna is het voor brede introductie bij melkveehouders in Nederland geschikt.

Met de KringloopWijzer (KLW) wordt duidelijk welk effect het bedrijfsmanagement het afgelopen jaar heeft gehad. Tussentijds evalueren en gedurende het jaar bijsturen was echter niet mogelijk. Daarom is vanuit Proeftuin Natura 2000 samen met melkveehouders het managementinstrument Navigator ontwikkeld dat gedurende het jaar voer- en diermanagementinformatie geeft op ammoniak, N en P. Een melkveehouder weet hiermee op tijd en op elk gewenst moment waar hij staat. De stand van zaken wordt tussentijds, op eigen momentkeuze, weergegeven en de vermoedelijke einduitkomst bij de afronding van het jaar wordt inzichtelijk. Een einduitkomst die nog is te beïnvloeden met te maken managementkeuzes. De Navigator berekent daarnaast eveneens enkele kengetallen die de veehouder helpt bij het vinden van de oorzaken van zijn (te hoge) uitkomsten.

Eerste verkenning

De huidige Navigator is in 2015-2017 getoetst bij meerdere melkveehouders en regionale bestuurders van LTO Noord. De meerwaarde van het gebruik wordt gezien in het inzichtelijk houden van voermaatregelen en de komende mestafzet op de N of P. Ook de inhoudelijke relatie met de KLW en de mogelijkheid om gegevens automatisch ingelezen te krijgen (nu nog geen volautomatische optie) wordt als belangrijk gezien. De gebruiksvriendelijkheid is als aandachtspunt meegegeven. Er is daarnaast een verkenning geweest bij marktpartijen die er (nog) geen meerwaarde aan hechten. Een businessmodel is door LTO Bedrijven op hoofdlijnen opgesteld voor het uitrollen en in de markt zetten van de Navigator. Een eerste marktverkenning eerder dit jaar (2018) liet echter een te laag aantal afnemers zien.

De Navigator 2.0 wordt een robuust en gebruiksvriendelijk managementinstrument met betrouwbare en bruikbare uitkomsten voor de individuele melkveehouder om (excretie- en gasvormige) emissies te reduceren. Het biedt door het jaar heen op basis van bedrijfseigen gegevens inzicht op ammoniak, methaan én de N- en P-excreties. Het geeft daarmee voldoende inzicht om tijdig te kunnen bijsturen als melkveehouder. Hiermee kan het ook een rol spelen bij de monitoring van de voortgang op de gasvormige emissies. Navigator 2.0 is vooral ondersteunend aan voer- en diermanagementmaatregelen. Op Koeien & Kansen-bedrijven is aangetoond dat via de juiste (voer)maatregelen tegelijkertijd zowel ammoniakemissie als methaanemissie is te reduceren. Reductiepercentages tot 40% van het landelijk gemiddelde zijn haalbaar.

Methode

De huidige Navigator zal zowel programmatisch, ICT-technisch als met een gebruikersgroep worden uitgebreid en doorontwikkeld:

  • Programmatisch uitbreiding met een module methaanemissie en een module die suggesties geeft hoe via het aanpassen van het voer beide emissies simultaan omlaag kunnen om een vooraf ingestelde emissiereductie (%) te realiseren.
  • ICT-technisch programmering gebruiksvriendelijkheid voor zowel aanvullende gegevens als inzichtelijkheid uitkomsten, actualiseren koppeling CDKLW voor aanvullende data ten behoeve van de nieuwe modules en voorzien van mogelijkheden voor toekomstige uitbreidingen.
  • Gebruikersgroep test de Navigator in een beschermde omgeving op functionaliteit, effectiviteit, planningsfunctie en gebruiksvriendelijkheid.

Communicatie zal plaatsvinden in vakmedia en via websites zoals die van Proeftuin Natura 2000, Wageningen Livestock Research en LTO Noord.

Achtergrondinformatie