Project

Duurzame verwerking grondstromen binnen de landbouw

In dit project worden kennishiaten omtrent het gebruik van humus en kleirijke grond ter verbetering van arme droge zandgronden opgevuld. Daarnaast worden de resultaten gedemonstreerd op twee praktijkbedrijven.

Uit infrastructurele projecten komt humusrijke kleigrond beschikbaar die gebruikt kan worden om zandgronden te verrijken. Daardoor wordt verwacht dat droogtegevoeligheid en het risico op nitraatuitspoeling verminderd kunnen worden.

Onderzoeksvragen

  1. Wat is in de praktijk de beste manier om de kleigrond aan te brengen op permanent grasland en op bouwland?
  2. En welke techniek kan ingezet worden om de klei door de bovengrond te mengen?
  3. Wat is het effect op de bodemontwikkeling zoals vochthoudend vermogen, lutum en humus gehalten?
  4. Wat is het effect op nutriënten in de bodem?
  5. Wat is het effect op de gewasopbrengsten?

Onderzoeksopzet

Het project is opgedeeld in vier delen:

  • Praktijkgericht onderzoek naar technieken om grond op te opbrengen;
  • Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten op bodemkwaliteit, grondwaterkwaliteit en gewasopbrengsten;
  • Demonstratie op praktijkschaal;
  • Projectcoördinatie.

De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats op De Marke. Binnen de regio is interesse bij boeren om ook de toplaag te verbeteren door het aanbrengen van klei. Dit wordt binnen het project gestimuleerd. Twee bedrijven in de omgeving van de Marke laten zien hoe de maatregel op praktijkschaal uitpakt.

Verwachte resultaten

Achtergrondinformatie

Nieuws

Producten