Project

Aanpassing van de meststoffenverordening

De meststoffenverordening gebaseerd op de EU Verordening 2003/2003 over vrije verhandeling van meststoffen in de EU wordt gereviseerd. Door deze revisie zullen naast huidige minerale meststoffen die het label ‘EG-meststof’ voeren ook organische meststoffen, anorganische en organische bodemverbeterende middelen, potgrond- en substraten en biostimulatoren worden toegevoegd aan EU Verordening 2003/2003. In het kader van deze revisie spelen diverse technische discussies rond normstellingen (waardegevende bestanddelen en contaminanten), analysemethoden, productiewijzen etc een rol. De verruiming en wijzigingen in de EU-Verordening kunnen en zullen een groot effect op de Nederlandse meststoffenwet hebben, verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen (PbEU L 304).

Doelstelling

De aanpassing van de meststoffenverordening, gebaseerd op de EU-verordening over vrije verhandeling van meststoffen. Naast de huidige minerale meststoffen worden ook organische meststoffen, anorganische en organische bodemverbeterende middelen, potgrond en substraten, en biostimulatoren aan de EU-verordening toegevoegd. Dit heeft effect op de Nederlandse regelgeving als het gaat om toelating en gebruik ervan. Rondom deze aanpassing spelen diverse technische discussies over onder andere normstellingen, analysemethoden en productiewijzen. Dit project moet antwoord geven op de volgende vragen:

  1. Sluiten voorgestelde begripsomschrijvingen voor nieuwe categorieën meststoffen aan bij begripsomschrijving van de Nederlandse meststoffenwetgeving? Hoe verhouden de voorgestelde begripsomschrijvingen zich tot producten van de bewerking van dierlijke mest?
  2. Welke minimumeisen worden gesteld aan de nieuwe categorieën meststoffen, bodemverbeterende middelen en biostimulatoren?
  3. Welke samenstellingseisen worden gesteld aan contaminanten? Wat heeft dit voor gevolgen voor de Nederlandse systematiek voor regulering van de maximaal toelaatbaar geachte vracht aan anorganische en organische microverontreinigingen?
  4. Welke etiketteringseisen gaan gelden voor nieuwe categorieën en welke nieuwe analysemethoden worden aangewezen?

Plan van aanpak

De aanpak wordt afgestemd op de aard van de vragen en het niveau van in te zetten expertise. 

Resultaten

Bij dit project draait het om ondersteuning van het ministerie van EL&I bij vragen die voortkomen bij de revisie van de meststoffenverordening. De producten bestaan uit notities en e-mails met beantwoording van vragen. Voor vragen die een meer uitgebreide beantwoording nodig hebben, stellen onderzoekers in overleg met EZ een rapport op.

De informatie levert een bijdrage aan de Nederlandse inbreng in de discussies over de revisie van de EU-verordening.

Producten

De producten bestaan uit notities en e-mails waarin vragen worden beantwoord. In overleg met EZ wordt voor enkele vragen die een meer uitgebreide beantwoording nodig hebben, een openbaar rapport opgesteld.

Publicaties