Project

Innovatieprogramma mestaanwending

Dierlijke mest is nuttig voor de voeding van bodem en plant. Maar mest is ook een bron van ammoniakemissie naar de atmosfeer. Ammoniakemissie is schadelijk voor de biodiversiteit. Dit samenwerkingsprogramma van onderzoek, loonwerk, machinefabrikanten en landbouwpraktijk streeft naar halvering van de ammoniakemissie bij mestaanwending door innovatieve technieken bij mestaanwending.

Dit programma is erop gericht de ammoniakemissie bij mestaanwending te halveren door het bevorderen van innovaties bij mestaanwending. Met halveren van de NH3-emissie bedoelen we dat de emissie die nog optreedt slechts de helft bedraagt van de emissie die optreedt bij zorgvuldige toepassing van de gangbare technieken en dat emissiefactoren van toepassing zijn die de helft lager zijn dan nu het geval is. Het programma zoekt samenwerking met de belangrijkste actoren uit de landbouw. Elk idee dat in de praktijk leeft, wordt serieus in beschouwing genomen. Ten derde streeft het programma naar een breed draagvlak voor brede implementatie van nieuwe technieken. Daarom wordt samengewerkt met netwerken, loonwerkers, machinebouwers en bedrijfsadviseurs. Er is een breed wetenschappelijk draagvlak door wetenschappelijke publicatie en externe wetenschappelijke review.

Publicaties