Project

Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft voor de monitoring en analyse van de effecten van het 6e NAP behoefte aan monitoring van de waterkwaliteit op landbouwbedrijven in relatie tot de landbouwpraktijk op deze bedrijven. Dit vindt plaats via het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Hiermee kan LNV voldoen aan de opgelegde verplichtingen vanuit de Europese Commissie. Daarnaast geeft de monitoring inzichten die relevant zijn voor de verantwoording over en onderbouwing van het mestbeleid.

Gezamelijke uitvoer

Het ministerie van LNV heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen Economic Research, instituut binnen de Stichting Wageningen Research (WR), gevraagd gezamenlijk het LMM uit te voeren. Binnen het LMM monitort het RIVM de waterkwaliteit en neemt WR de monitoring van de bedrijfsvoering (en -effecten) voor haar rekening. Dit betreft de monitoring van het Basismeetnet als die van het Derogatiemeetnet voor de periode 2018 t/m 2021.

Producten

De producten van LMM 2018-2021 zijn divers: een vast meetnet van bedrijven, monitoring resultaten voor het Basismeetnet en het Derogatiemeetnet, diverse rapportages voortkomend uit verplichtingen aan EU, onderzoekrapportages, artikelen en nieuwsberichten.

De kwaliteit van data, modellen en rapportages wordt geborgd door: centraal aangestuurde controles bij de vastlegging en de informatieproductie; de terugkoppeling van resultaten aan de deelnemende ondernemers, projectmatig werken en zowel interne verantwoording binnen WR en binnen de samenwerking met RIVM, als externe verantwoording richting de opdrachtgever, de klankbordgroep en via externe reviews.

Publicaties