Project

Langjarige fosfaatproeven

In het kader van verplichtingen voortkomend uit de Nitraatrichtlijn (1991) heeft Nederland fosfaatgebruiksnormen ingevoerd (2006). Deze normen zijn afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem. Drie klassen worden onderscheiden. Één klasse 'laag' waarbij de fosfaatgebruiksnorm hoger is dan de afvoer van fosfaat met landbouwproducten, één klasse 'neutraal' waarbij de gebruiksnorm licht hoger is dan deze afvoer, en één klasse 'hoog' waarbij de afvoer lager is. Met de Europese Commissie is afgesproken dat vanaf 2015 evenwichtsbemesting wordt ingevoerd. De fosfaatgebruiksnorm is dan gelijk aan de afvoer met landbouwproducten en mogelijk verruimd met een surplus van 5 kg fosfaat per ha.

Fosfaat in bodem op adequaat niveau

Echter, er is meer fosfaat nodig dan de afvoer om de voorraad gewasbeschikbaar fosfaat in de bodem op een voor landbouwkundige productie een adequaat niveau te handhaven. Een deel van het toegediende fosfaat dat na de oogst resteert komt namelijk niet tot uitdrukking in een verhoging van de fosfaattoestand met methoden van grondonderzoek die bemestingsadvisering dienen (Pw-getal, P-Al-getal en P-CaCl2).  Een deel fractie wordt opgeslagen in bodemfracties waarvan het gedrag op de lange termijn niet bekend is.

Zicht op de lange termijn

De processen die betrokken zijn bij de verdeling van fosfaat over bodemfracties zijn bekend. Maar onbekend is met welke snelheid fosfaat verdeeld wordt, welke hoeveelheden nodig zijn om de fosfaattoestand te handhaven en welke nalevering te verwachten is. Ook is onbekend hoe verlaging van de aanvoer van fosfaat deze snelheid en verdeling over bodemfractie verandert. Evenmin is bekend of een verlaging van het gebruik in meststoffosfaat leidt tot een vermindering van fosfaatuitspoeling.

Daardoor ontbreekt informatie over de effecten van evenwichtsbemesting op de lange termijn en daarmee zicht of effecten van fosfaatgebruiksnormen op de lange termijn. Ontbrekende informatie over effecten van evenwichtsbemesting op de lange termijn op opbrengst en kwaliteit, wijzigingen in fosfaatbodemfracties en fosfaatuitspoeling vraagt veeljarige onderzoek.

Deliverables

  • Vakbladartikel grasland
  • Databewerking van de 2014 gegevens van de graslocaties en aanvulling van de database
  • Vakbladartikel bouwland databewerking van de 2014 gegevens van de bouwlandlocaties en aanvulling van de databases

Publicaties