Project

Veilig gebruik van bemestingsproducten van dierlijke mest

Het zesde actieprogramma van de Nitraatrichtlijn benoemt een aantal maatregelen die bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater waaronder de gebiedsgerichte pilot kunstmestvrije Achterhoek. WENR begeleidt een monitoringsprogramma met o.a. veldproeven voor een veilige introductie van stikstofhoudende bemestingsproducten van dierlijke mest in de Achterhoek.

In het zesde actieprogramma is een aantal maatregelen genoemd die bijdragen aan deze verdere verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Een van die maatregelen is een aantal proefprojecten en één van die proefprojecten is de gebiedsgerichte pilot kunstmestvrije Achterhoek.

Doel

Het generieke doel van de gebiedsgerichte pilot kunstmestvrije Achterhoek is het onderzoeken van verwerking van mest op praktijkniveau. Er worden verschillende technische processen bekeken. Het project zal zich focussen op de kwaliteitsaspecten van deze bemestingsproducten, zoals nutriënten-gehalten (N, K, S), het niveau van verontreinigingen, zoals zware metalen en andere contaminanten (pathogenen, antibioticaresiduen e.d.). Deze stoffen zullen worden gemonitord. Het doel is om producten te produceren die kunnen voldoen aan de eisen van de herziene EU-meststoffenverordening voor vrij handelsverkeer (vooralsnog gefocust op vloeibare NKS meststof: PFC1c). In het project zullen ook de andere fracties, dikke fractie, schoon water fractie gemonitord worden op de bovengenoemde aspecten.

Gemeenschappelijk onderzoek

Het betreft een gemeenschappelijk onderzoek van de provincie Gelderland, LTO Noord Projecten, ForFarmers, Vruchtbare Kringlopen en Wageningen University. Er is regionaal samenwerking met een groot aantal actoren betrokken bij verwerking van mest op praktijk-niveau.

Wageningen Environmental Research begeleidt deze pilot via de monitoring op gewenste productkwaliteit en product-samenstelling van bemestingsproducten, een toetsing op hun landbouwkundige werkzaamheid en risico op nitraatuitspoeling. Het monitoringsprogramma bestaat uit vijf onderdelen:

  • Beoordeling van risico's verbonden aan bemestingsproducten van dierlijke mest en zuiveringsslib en mengsels daarvan
  • Veldproeven 2019-2020
  • Demoproeven voor 2018-2019-2020
  • Technisch inhoudelijke rapportages voor het JRC
  • Syntheserapport

Dit project dient de uitvoering van veldproeven. De veldproeven dienen een veilige introductie van stikstofhoudende bemestingsproducten in de Achterhoek gefocust op de vervangingswaarde van reguliere minerale stikstofmeststoffen en op een beheersing van risico op nitraatuitspoeling.

Publicaties