Dossier

Gras en weidegang

Gras en weidegang vormen de basis van de Nederlandse melkveehouderij. Wageningen University & Research werkt aan een grondgebonden melkveehouderij van de toekomst. Wij verrichten onderzoek naar de effecten van weidegang en naar optimale benutting van grasland.

Beweiden vraagt vakmanschap

De laatste jaren is met onderzoek en kennis veel geïnvesteerd in het vergroten van het vakmanschap rond beweiding. Het aantal bedrijven dat aan (deel)weidegang doet is in vijf jaar tijd met ruim 5 procent gestegen naar 83 procent in 2019. De nadruk verschuift nu naar functionele weidegang; koeien die vers gras opnemen en dat direct omzetten in melk en vlees. Gras krijgt een steeds belangrijkere rol in de natuurlijke kringloop. In ons beweidingsonderzoek vormt vers (kruidenrijk) gras de basis van het rantsoen van de toekomst.

Een diversiteit aan melkveebedrijven

De Nederlandse melkveehouderij kent verschillende vormen van melkvee houden; van extensief tot intensief, van biologisch of gangbaar tot hightech en combinaties daarvan. Regionale verschillen, zoals verschil in grondsoort  en ontwatering, zijn bepalend in het maken van keuzes in de bedrijfsvoering en het best passende ruwvoersysteem. Deze diversiteit speelt een grote rol bij de uitvoering van onderzoek en kennisontwikkeling.

Gras in een duurzaam voedselsysteem

Optimaal landgebruik is een voorwaarde voor een duurzaam landbouwsysteem, waarbij keuzes tussen permanent grasland of gewasrotatie centraal staan. Bij gewasrotatie is nauwe samenwerking wenselijk tussen de (melk)veehouderij en akkerbouw. Gras en weidegang spelen een belangrijke rol bij het verder beperken van inputs en dragen bij aan een hogere benutting in de kringloop van bodem-gewas-dier-mest.

Vraagstukken over landgebruik

Wageningen University & Research biedt oplossingsrichtingen voor vraagstukken over landgebruik voor landbouw, natuur, energie en waterberging. Onderzoek en kennisoverdracht vinden plaats voor(?) landschappelijke ordeningsvraagstukken zoals mixed delta's, veenweiden, Natura 2000 en stads- of zorglandbouw.


Uitgelicht: Bouwstenen Beweiding

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Download het e-book (pdf)