Nieuws

KringloopWijzer versie 2022 uitgebreid en verbeterd

Gepubliceerd op
9 december 2022

Jaarlijks worden er aanpassingen gedaan aan de KringloopWijzer met als doel het instrument te verbeteren, zodat het nog beter ingezet kan worden als managementinstrument binnen de melkveehouderij. De inhoudelijke aanpassingen voor de versie van 2022 zijn samengevat in een informatieblad.

In de KringloopWijzer versie 2022 zijn diverse aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van de versie van 2021. De belangrijkste aanpassing dit jaar is het toevoegen van de koolstofbalans in minerale gronden en de koolstofafbraak op veengronden. De aanleiding hiervoor is de klimaatopgave waarin we in 2030 in Nederland 55% minder broeikasgassen mogen uitstoten ten opzichte van 1990. Bodemkoolstof is een belangrijk onderdeel van de broeikasgasemissie en dat mist nu in de huidige KringloopWijzer. In de 2022-versie zijn de waarden van bodemkoolstof nog indicatief. In de komende jaren worden deze waarden meer bedrijfsspecifiek gemaakt. Over dit nieuwe onderdeel is vraag-en-antwoord samengesteld.

Uitvoerrapport

Vanwege de actualiteit is het uitvoerrapport op het thema ammoniak aangepast. Het nieuwe overzicht geeft veehouders beter inzicht en grip om te sturen op ammoniakemissie.
Een tweede wijziging is de rapportage over de duurzaamheidskengetallen. Deze wordt op twee wijzen getoond. De huidige rapportage over het volledige bedrijf blijft. Daarnaast is in de 2022-versie een rapportage gebaseerd op de ‘zuivere melkveetak’ toegevoegd. Dit betekent dat voor bedrijven met afvoer van gewassen (akkerbouw) en overige graasdieren als neventak het aandeel blijvend grasland, het stikstofbodemoverschot en de ammoniakemissie per ha er anders uitziet dan bij een rapportage over het bedrijf inclusief deze neventakken.

Andere inhoudelijke aanpassingen

Andere belangrijke aanpassingen in de versie 2022 zijn:

  • Invoer van volle melk als voedermiddel voor kalveren is mogelijk;
  • Enkele nieuwe RAV-staltypen, zoals LelySpere en Cowtoilet, zijn te selecteren;
  • Mestscheiding na vergisting (digestaat) is als optie te selecteren:
  • Tarwegist-concentraat is te kiezen in de lijst met voedermiddelen;
  • Borging invoergegevens: ingeladen voer- en kunstmestleveranties met fouten worden gemeld aan de leverancier zodat ze deze opnieuw en correct kunnen aanbieden.

Download hier het informatieblad met alle wijzigingen op een rij

Meer over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.