Nieuws

Volop beweidingsproeven op Dairy Campus

Gepubliceerd op
23 april 2015

Het is weer lente en dat betekent dat veel koeien de wei in gaan. LTO Noord, ZLTO en LLTB hebben speciaal spandoeken ontwikkeld met de tekst “Wij gaan weer naar buiten!”. Bij Dairy Campus gaan drie groepen van elk twintig koeien naar buiten. Ze doen mee aan een beweidingsproef waarbinnen drie beweidingsystemen vergeleken worden.

Voor de beweidingsproef is tijdelijk een mobiele melkstal in de ligboxstal geplaatst. De melkrobot wordt deze zomer uitgeschakeld en de koeien worden in deze melkstal gemolken. In alle beweidingsystemen worden  de melkproductie, grasgroei en grasopname c.q. grasbenutting bepaald en vergeleken. Daarnaast vindt binnen deze beweidingsproef gedragswaarnemingen plaats bij de drie koppels en bij individuele dieren. Waarschijnlijk is er een relatie tussen diergedrag, grasopname, beweidingsysteem (management). In dit onderzoek wordt bekeken hoe deze relatie er uit ziet en in een vervolgstap, hoe deze informatie gebruikt kan worden om de beweiding efficiëntie te verbeteren.

Amazing Grazing

Binnen het project Amazing Grazing wordt bekeken of er een eenvoudig  beweidingsysteem kan worden ontwikkeld, waarbij het toch mogelijk is om koeien te weiden op een huiskavel bij een hoge veebezetting. Door de groei van de veestapels en het achterblijven van de oppervlakte gras bij huis wordt steeds minder beweid. In het weideseizoen van 2014 is op Dairy Campus een eerste ervaring opgedaan met een eendaags omweidingsysteem met een vaste perceelsoppervlakte. In 2015 wordt dit experiment voortgezet en vergeleken met twee andere beweidingsystemen die eventueel toegepast worden bij een grote koppel koeien op een kleine huiskavel, roterend standweiden en stripgrazen.

Drie beweidingsystemen

Eendaagse omweiding met vaste oppervlakte per dag (BB)
Als basissysteem wordt in 2015 weer het eendaags omweidingsysteem gebruikt. In dit systeem krijgen de koeien elke dag  een nieuw perceel gras met steeds de zelfde (vaste) oppervlakte. De hoeveelheid gras die bij inscharen aanwezig is, moet in 1 dag (van maximaal 24 uur) worden afgevreten.  De totale veebezetting is 6 koeien per ha. Er wordt geweid met een koppel koeien van 20 dieren, dus op een totale oppervlakte van 3.3 ha. Deze oppervlakte is verdeeld in 24 perceeltjes van 0.14 ha. De percelen worden in principe alleen gebruikt voor beweiden (weiden in dienst van beweiden) en krijgen geen drijfmest.

Roterend standweiden (RS)
Een alternatief systeem, dat nog niet algemeen toegepast wordt in de praktijk, is het roterende standweiden. In dit beweidingsysteem wordt eveneens een koppel van 20 melkkoeien beweid op 3.3 ha. Deze 3.3 ha is verdeeld in 6 gelijke sub percelen van  0.55 ha. De bedoeling is om op 5 van de 6 subpercelen ‘rond’  te weiden. Elke dag een andere strook, waarbij steeds 1 strook buiten de beweiding wordt gehouden die gemaaid wordt. Dit laatste om af en toe etgroen in het systeem te creëren.

Stripgrazen (SG)
Het derde systeem is het stripgraassysteem. Hier krijgen de koeien dagelijks een verse strip gras. De grootte van de strip is afgestemd op de hoeveelheid gras per ha. en de dagelijkse behoefte. Ook binnen dit systeem wordt een klein deel van het gras ook gemaaid voor voederwinning, om voldoende etgroen te krijgen. De inschatting is dat de dieren gemiddeld over het seizoen 4-5 kg droge stof (ds) uit gras kunnen opnemen in dit systeem.

Omdat de huiskavel in alle drie systemen eigenlijk te klein is om de koeien volledig op grasrantsoen te houden, wordt in alle systemen bijgevoerd met ruwvoer (kuilgras en snijmais). De hoeveelheid per koppel zal echter verschillend zijn en hangt af van de grasgroei c.q. grasaanbod (bij het eendaagse omweidingsysteem). Omdat bij het roterend standweiden en bij het stripgrazen ook gemaaid wordt voor voederwining, is de hoeveelheid beschikbaar weidegras bij deze systemen lager dan bij het eendaags omweidingsysteem en zal meer worden bijgevoerd. In dit laatste systeem zal dus overall minder worden bijgevoerd en is het misschien zelfs mogelijk om in mei (in de periode van de explosieve groei) zelfs tijdelijk dag en nacht te weiden.

Systemen voor beweiding verbeteren en optimaliseren

Alle drie systemen beschikken naast de 3,3 hectare ook over 6,7 hectare veldkavel die volledig wordt gemaaid ten behoeven van de voederwinning. De totale oppervlakte per systeem is dus 10 hectare met een gemiddelde veebezetting van 2 koeien per hectare.

De proef wordt gebruikt om de drie systemen te verbeteren en te optimaliseren en de grasproductie en dierprestaties te vergelijken.